γέροντος Πορφυρίου

Ήταν λίγο μετά τήν συνταξιοδότηση του ώς ιερέ ως. Γιατί, όπως θά γνωρίζετε, υπηρέτησε ό Γέ ροντας τριάντα χρόνια περίπου ώς εφημέριος στο ναΰδριο τοΰ Αγίου Γεράσιμου τής Πολυκλινικής των Αθηνών, δίπλα στην Όμόνοια, έπί τής όδοϋ Πειραιώς. Τότε, λοιπόν, μια μέρα βρέθηκε έκεϊ στην περιοχή καί, περνώντας μπροστά άπό τόν Ί.Ναό του Αγίου Κων σταντίνου Όμονοίας, ανέβηκε να προσκυνήσει. Τήν ώρα που έβγαινε άπό τήν Εκκλησία, τόν πλησίασε ένα ζευγάρι, μαζί μ' ένα κοριτσάκι καί τόν ρώτησαν άν μπορούσαν να τόν απασχολήσουν γιά λίγο. Ό Γέρων Πορφύριος τους εξήγησε οτι δεν ήταν εκείνος ό εφη μέριος τοΰ ναοϋ. «Δέν πειράζει», τοΰ είπαν εκείνοι. «Ένα ερώτημα μόνο θέλουμε να σας θέσουμε* δε θά σας απασχολήσουμε πολύ».

«Έχουμε ένα κοριτσάκι», του είπε ό άνδρας, «καί ή γυναίκα μου επιμένει να τοΰ φορέσει παντελόνια. Έγώ δέν τό δέχομαι αυτό, δέν τό θέλω. Κι έτσι φθάσαμε νά διαφωνήσουμε πολύ έντονα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, νά πάμε σ' ένα ιερέα, έναν οποιονδήποτε ιερέα, νά τοΰ θέ σουμε τό πρόβλημα μας κι 6,τι μας πει αυτός νά κάνου­με. Δεσμευτήκαμε, όμως, νά κάνουμε ό,τι μας πει».

Ό Γέρων Πορφύριος τους είπε αρχικά ότι τό θέμα δέν ήταν απλό. Στή συνέχεια τους εξήγησε ότι αυτό είναι λυμένο και στην Αγία Γραφή καί στους Ιερούς Κανόνες. Άλλα είναι λυμένο καί φυσικά, άπό τή φύση, δεδομένου ότι ή γυναίκα δέν είναι τής ίδίας φύσεως με τόν άνδρα, καί σωματικά καί ψυχικά διαφέρει άπ' αυτόν. Καί αυτή ή διαφορά τονίζεται καί με τήν ενδυμασία, αφού αλλιώς είναι πλασμένο το ανδρικό σώμα και αλλιώς το γυναικείο. Τους παρέπεμψε δέ στό Δευτερο-νόμιο, πού απαγορεύει στους άνδρες να φέρουν γυναι κεία ενδυμασία και στις γυναίκες νά φέρουν ανδρική ενδυμασία.

Μέ το περιστατικό αυτό ό Γέροντας ήθελε και παρα στατικά νά τους διδάξει ότι επιδρά ή ανδρική ενδυμα σία ψυχολογικά στή γυναικεία φύση, ώστε σε πολλά μια γυναίκα νά συμπεριφέρεται ώς άνδρας, πράγμα αντίθετο μέ τή φύση της. Φυσικά, τό ίδιο συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, όταν αγόρια ή άνδρες φο ρούν γυναικεία ενδύματα.

Βέβαια, ό Γέρων Πορφύριος τους ανέλυσε περισσό τερο τό θέμα αυτό, μέ τις υπόλοιπες ψυχολογικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις του, γιά νά τους τονίσει καταπληκτικά ότι δέν επιτρέπεται οί γυναίκες νά φο ρούν ανδρικά ρούχα και οί άνδρες γυναικεία. Και μέ τό συμπέρασμα αυτό συμφώνησε και τό ενδιαφερόμενο ζεύγος, τό όποιο έφυγε ωφελημένο πολλαπλά άπό τή φαινομενικά συμπτωματική αυτή συνάντηση μέ τον Γέροντα.   [Ί 109]

 

Πρωτεύει ή εσωτερική μας τακτοποίηση

Τo Γέροντα Πορφύριο δέν τον απασχολούσε ή εξω τερική εμφάνιση τών ανθρώπων. Κι αυτό τό διαπί στωναν όσοι πήγαιναν νά τόν επισκεφθούν, χωρίς τήν κατάλληλη, ας πούμε, αμφίεση. Κοιτούσε τά βαθύτερα αίτια μέσα στην ψυχή, γιατί γνώριζε ότι, άν τακτοποιη θούν τά εσωτερικά τού άνθρωπου, αυτόματα θά διορ θωθούν καί τά εξωτερικά. [Ί 90]